ПРИРОДА

Нема поголема темница од незнаењето.

петак, 8. јун 2012.

ЦЕНОВНИК - УЧЕБНИЦИ ЗА 8–МО ОДДЕЛЕНИЕ – ОСУМГОДИШНО ОБРАЗОВАНИЕ


ЦЕНОВНИК
УЧЕБНИЦИ ЗА 8 – МО ОДДЕЛЕНИЕ 
 ОСУМГОДИШНО ОБРАЗОВАНИЕ

македонски јазик  - 275,60 ден.
англиски јазик - 266,07 ден.
руски јазик - 255,78 ден.
француски јазик - 337,40 ден.
информатика - 185,51 ден.
историја - 209,45 ден.
биологија - 314,05 ден
географија - 192,28 ден.
граѓанско образование - 121,77 ден.
ликовно обазование - 121,77 ден.
математика - 349,30 ден.
музичко обрзование - 128,18 ден.
физичко и здравствено обр. - 179, 46 ден.
физика - 224,32 ден.
хемија - 253,16 ден.
СИТЕ УЧЕНИЦИ КОИШТО ЗАГУБИЛЕ ИЛИ ОШТЕТИЛЕ УЧЕБНИЦИ ТРЕБА ДА ГИ НАДОМЕСТАТ ПО НАВЕДЕНИТЕ ЦЕНИ ОД ЦЕНОВНИКОТ НА  МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА. 

(Ве известуваме дека согласно член 25 став 3 од Законот за учебници за основно и средно образование („Службен весник на РМ“ бр.98/2008, 99/2009, 83/10, 36/11, 135/11 и 46/12), средствата за надомест на оштетените учебници треба да се уплатат на ПП – 50 образец (кој е во два примерока), на следните сметки:

Основна сметка на Буџет на Република Македонија
  • 100 000000063095;
  • Сметка на Буџетски корисник
  • 1600100329 631 36;
  • Приходна шифра – 723119
  • Програма 20,
  • во цел на дознака: надомест за оштетени учебници за основно образование

Ве молиме да го зачувате заверениот примерок како доказ за уплатените средства!)

ПОТСЕТУВАЊЕ: 

Сите ученици коишто не ги подмириле

уплатите за обезбедување, тоа да го сторат на

следнава сметка: 

ВАЖНО ЗА ОСМООДДЕЛЕНЦИТЕ:
Свидетелствата ќе се доделуваат во вторник
(12.06.2012) во 18 часот.

Нема коментара:

Постави коментар