ПРИРОДА

Нема поголема темница од незнаењето.

недеља, 12. септембар 2021.

Дијагностички тест по физика за 9. дд. (I и II група)

 септември 2021

1Што е физичка величина?

2. Што е тежина?

3. Со што е определена и со што се мери силата?

4. Што е патека или траекторија?

5. Дали телата истовремено можат да поседуваат кинетичка и потенцијална енергија? Објасни.

6. Наброј ги карактеристиките на ликот во рамно огледало.

7. Кога се случува  пролетна рамноденица?

8. Што е сила?

9. Кога една сила има вредност од еден њутн?

10. Дефинирај рамномерно забрзано движење.

11. Што е референтно тело?

12. Во кои случаи еластичните тела можат да поседуваат потенцијална енергија иако не се поткренати на некоја висина?

13. Кога светлинскиот зрак може да премине од една оптичка средина во друга, без да го промени правецот на простирањето?

14. Кога се случува  есенска рамноденица?

15. Сончевите зраци паѓаат под агол од 60º. Под кој агол треба да се постави рамно огледало за да зраците се одбиваат вертикално?

16. Колку време му е потребно на еден автомобил за да помине 180 km од еден до друг град ако неговата просечна брзина е 60 km/h? 

17. Со колкава брзина се движи тело со маса m = 10 kg ако неговата кинетичка енергија е Ek = 100 J?

18. Пред рамно огледало на растојание од 25 cm е поставен предмет. За колку ќе се зголеми растојанието меѓу предметот и неговиот лик, ако предметот се оддалечи од огледалото за 15 cm?

19. Едно возило се движи рамномерно забрзано со забрзување од 3 m/s2. Колкав пат ќе измине за првите 10 секунди?

20. До која висина треба да се фрли камен со маса од 200 g во највисоката точка, неговата потенцијална енергија за да изнесува 100 J? (g = 10 m/s2)

субота, 17. јул 2021.

Самооценување и оценување од соучениците
Примери на самооценување и оценување од соучениците каде учениците се вклучени во оценувањето и е создадена позитивна клима за реално вреднување на сопствените постигнувања.

 

Активна промоција на колегијални односи и соработка

 

Активна промоција на колегијални односи и соработка со колеги од цела Македонија, на доброволна основа – отворени online обуки и работилници. Од почетоците кога било најпотребно, па се до ден денешен.
Стратегии за професионален развој


Пример на развивање на училишни стратегии за професионален развој, проекти кои започнале на училишно, а завршиле на европско ниво. Огромен придонес за професионален развој на колеги, како во своето, така и во училишта ширум Македонија во периодот од 2017 година до денес. Успешна пандемиска година, со двојно намалени активности но инспиративна и креативна до совршенство.
 

недеља, 28. април 2019.

eTwinning Project "How to Take Care of Your Pet"


Having a pet is rewarding, but it can be hard work as well. If you are well prepared, do your research, and love your pet unconditionally.
Choose a pet that fits your lifestyle. Keep in mind some general concerns with different pets:
Dogs - though dogs vary widely by breed, all dogs need lots of attention, time to exercise, and plenty of room to roam.
Cats - Intelligent and individual, cats will be fine with less supervision, though they still need your love and time to keep from acting out.
...............................
If you have a pet, tell how You Care about Your Pet :