ПРИРОДА

Нема поголема темница од незнаењето.

субота, 17. јул 2021.

Самооценување и оценување од соучениците




Примери на самооценување и оценување од соучениците каде учениците се вклучени во оценувањето и е создадена позитивна клима за реално вреднување на сопствените постигнувања.

 

Активна промоција на колегијални односи и соработка

 

Активна промоција на колегијални односи и соработка со колеги од цела Македонија, на доброволна основа – отворени online обуки и работилници. Од почетоците кога било најпотребно, па се до ден денешен.




Стратегии за професионален развој


Пример на развивање на училишни стратегии за професионален развој, проекти кои започнале на училишно, а завршиле на европско ниво. Огромен придонес за професионален развој на колеги, како во своето, така и во училишта ширум Македонија во периодот од 2017 година до денес. Успешна пандемиска година, со двојно намалени активности но инспиративна и креативна до совршенство.
 

недеља, 28. април 2019.

eTwinning Project "How to Take Care of Your Pet"


Having a pet is rewarding, but it can be hard work as well. If you are well prepared, do your research, and love your pet unconditionally.
Choose a pet that fits your lifestyle. Keep in mind some general concerns with different pets:
Dogs - though dogs vary widely by breed, all dogs need lots of attention, time to exercise, and plenty of room to roam.
Cats - Intelligent and individual, cats will be fine with less supervision, though they still need your love and time to keep from acting out.
...............................
If you have a pet, tell how You Care about Your Pet :