ПРИРОДА

Нема поголема темница од незнаењето.

субота, 16. јун 2018.

еТвининг училиште "Димитар Миладинов"

еТвининг училиште "Димитар Миладинов"


еТвининг училиште "Димитар Миладинов"


еТвининг училиште "Димитар Миладинов"


На ден 10.04.2018 година нашето училиште се здоби со наградата еТвининг училиште 2018-2019 која за прв пат се доделува оваа година од страна на Европската Комисија.

На европско ниво 1211 училишта од 42 европски држави ја добија оваа награда, а од Република Македонија на листата се наоѓаат 6 училишта.
Наградените училишта се препознаени како лидери во области како:
- дигитална пракса,
- пракса за е-безбедност,
- користење на иновативни и креативни приоди во педагогијата,
- промоција на континуиран професионален развој на вработените,
- промоција на практики на колаборативно учење на наставниците и учениците,
Наградените училишта ќе:
- имаат висока видливост на Европско ниво,
- формираат Европска мрежа на еТвининг училишта водачи да го инспирираат понатамошниот развој на еТвининг,
- можат да го покажуваат Знакот за еТвининг училиште во сите промотивни и информативни материјали,
- наградените наставници и директорите ќе бидат поканети да се вклучат во програми за професионаен развој.