ПРИРОДА

Нема поголема темница од незнаењето.

субота, 17. јул 2021.

Самооценување и оценување од соучениците
Примери на самооценување и оценување од соучениците каде учениците се вклучени во оценувањето и е создадена позитивна клима за реално вреднување на сопствените постигнувања.

 

Активна промоција на колегијални односи и соработка

 

Активна промоција на колегијални односи и соработка со колеги од цела Македонија, на доброволна основа – отворени online обуки и работилници. Од почетоците кога било најпотребно, па се до ден денешен.
Стратегии за професионален развој


Пример на развивање на училишни стратегии за професионален развој, проекти кои започнале на училишно, а завршиле на европско ниво. Огромен придонес за професионален развој на колеги, како во своето, така и во училишта ширум Македонија во периодот од 2017 година до денес. Успешна пандемиска година, со двојно намалени активности но инспиративна и креативна до совршенство.